Verksamhetspolicy

Det är i företagets intresse att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara en ledande
aktör på marknaden.

Vår kvalitet säkerställs genom medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang.
Genom en aktiv och bra personalinformation och politik vill vi öka våra medarbetares engagemang.

Det ingår även i vårt åtagande att vi genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ständigt ska förbättra
vårt kvalitets- och miljöledningssystem.

I företagets åtagande ingår att motsvara kundens krav och förväntningar.

Vi skall arbeta för att förebygga föroreningar och minska påverkan på miljön genom att väga
samman de insatser som är ekologiskt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.
Baserat på vår verksamhets målsättningar och förutsättningar.

Vi skall i tillämpbara delar följa gällande lagstiftning, andra bindande krav och överenskommelser
inom miljöområdet.

Vi ska sträva efter att minska de negativa miljöeffekterna från vår verksamhet.

En god arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga för
företaget.

Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och
stimulerande. En god arbetsmiljö innebär därför inte bara att skaderiskerna minimeras utan
också att personalen ska känna trivsel och utvecklas i arbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp med skyddsrond.

Företagsledningen och personalen ska samverka för att åstadkomma en drogfri arbetsmiljö