Verksamhetspolicy

Det är i Höglunds Bil AB:s intresse att vår verksamhet ska hålla en hög kvalitet och vara en ledande
aktör på marknaden, vad gäller försäljning och service/underhåll av bilar.
Vår kvalitet säkerställs genom medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang.
Genom en aktiv och bra personalinformation och politik vill vi öka våra medarbetares engagemang.

Det ingår även i vårt åtagande att vi genom ett aktivt kvalitets- och miljöarbete ständigt ska förbättra
vårt kvalitets- och miljöledningssystem.
I vårt åtagande ingår även att vi ska förbättra våra kvalitets- och miljöprestanda.
Vår målsättning är genom att ge bra köpråd och servicerådgivning motsvara kundens krav och förväntningar.

Vi skall arbeta för att förebygga föroreningar och minska påverkan på miljön genom att väga
samman de insatser som är ekologiskt motiverade, tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.
Baserat på vår verksamhets målsättningar och förutsättningar.

Vi skall i tillämpbara delar följa gällande lagstiftning, andra bindande krav och överenskommelser
inom miljöområdet.
Vi ska genom ett aktivt miljöarbete minska de negativa miljöeffekterna från vår verksamhet.

En god arbetsmiljö är ett viktigt konkurrensmedel och därmed en strategisk fråga för
företaget.
Vår arbetsmiljö ska präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och
stimulerande. En god arbetsmiljö innebär därför inte bara att skaderiskerna minimeras utan
också att personalen ska känna trivsel och utvecklas i arbetet.

Arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp med skyddsrond.

Vår policy är även att aktivt arbeta med brandskyddsfrågor.

Företagsledningen och personalen ska samverka för att åstadkomma en drogfri arbetsmiljö.